Wynajem mieszkania...

Umowę najmu mieszkania zawierają dwie strony – wynajmujący i najemca. W umowie należy wskazać strony, wymienić przedmiot najmu, nadto określić prawa i obowiązki stron, w tym wysokość czynszu, termin jego płatności, okres obowiązywania umowy, a jeżeli jest zawarta na czas nieoznaczony – termin wypowiedzenia (w przypadku umów okresowych ich wypowiedzenie także jest możliwe, lecz tylko w sytuacjach wymienionych w umowie).


umowa


Wynajem mieszkania

Umowę najmu mieszkania zawierają dwie strony – wynajmujący i najemca. W umowie należy wskazać strony, wymienić przedmiot najmu, nadto określić prawa i obowiązki stron, w tym wysokość czynszu, termin jego płatności, okres obowiązywania umowy, a jeżeli jest zawarta na czas nieoznaczony – termin wypowiedzenia (w przypadku umów okresowych ich wypowiedzenie także jest możliwe, lecz tylko w sytuacjach wymienionych w umowie). Wskazane jest, by umowa została sporządzona na piśmie, pozwoli to uniknąć w przyszłości niepotrzebnych, denerwujących nieporozumień.


Jeżeli wynajmujący po raz pierwszy zamierza oddać lokal w najem, to najczęściej nie orientuje się czynszu w jakiej wysokości może żądać od lokatora. Potrzebną informację, przeglądając podobne oferty, znajdzie w Internecie. Tam także szukają ofert potencjalni najemcy - ofert odpowiadających metrażem, położeniem nie tylko na konkretnym piętrze budynku, lecz także znajdujących się przy określonej ulicy, a przede wszystkim – nie przekraczających ich możliwościom finansowym. Oferty w Internecie (na wyspecjalizowanych portalach, lecz także poświęconych innej tematyce) zamieszczają nie tylko osoby prywatne, lecz także pośrednicy w obrocie nieruchomościami.


Co wynajmujący wiedzieć i zrobić powinien zanim zawrze umowę najmu

Bez względu na to, czy wynajmujący zdecyduje się samodzielnie poszukiwać najemcy, czy też zgłosi się do pośrednika w obrocie nieruchomościami wiążąc się umową pośrednictwa, zawarcie umowy najmu, a właściwie nawet podjęcie czynności zmierzających do znalezienie lokatora, poprzedzone być musi przygotowaniem lokalu. Koniecznie musi być czysty, uprzątnięty, a to, co zepsute – naprawione, sprawdzone pod względem technicznym. Jeżeli wynajmujący decyduje się na oddanie w najem mieszkania bez umeblowania, to musi pozostawić do dyspozycji najemcy lokal opróżniony ze wszystkich rzeczy. W sytuacji odmiennej (przedmiotem najmu jest mieszkanie z umeblowaniem), w lokalu nie mogą pozostać rzeczy zbędne dla lokatora, bibeloty, pamiątkowe zdjęcia i inne rzeczy osobiste (pożądane jest by strony po zawarciu umowy najmu spisały rzeczy przekazywane wraz z lokalem, lokator sprawdził stan techniczny i działanie, np. lodówki, telewizora i ewentualne uwagi zamieścił na liście).


Wynajmujący musi zdecydować na wniesienie jakich przedmiotów przez lokatora wyrazi zgodę, a także, czy zaakceptuje posiadanie przez najemcę zwierząt, np. kota, psa. Wskazane jest również, by przygotował kopie regulaminów, jeżeli obowiązują w danym budynku lub osiedlu. Przyszły najemca będzie mile zaskoczony, jeżeli wynajmujący udzieli mu, najlepiej na piśmie, informacji odnośnie do położenia poszczególnych sklepów, przystanków komunikacji miejskiej, przychodni lekarskiej i tp.


Ważne, by wynajmujący przemyślał na jakich warunkach i na jaki okres pragnie zawrzeć umowę najmu, co – jego zdaniem –musi się w niej koniecznie znaleźć. Umowa nie musi być długa, lecz na tyle precyzyjna, by pozwoliła, w razie wątpliwości lub konfliktu, ustalić, co było zamiarem i intencją stron w chwili jej podpisywania. Wskazane – na co zwrócono już wyżej uwagę - aby miała formę pisemną; pozwoli to w przyszłości ustalić, co faktycznie strony miedzy sobą uzgodniły.

Jeżeli wynajmujący zdecyduje się sam poszukiwać najemcy zamieszczając ogłoszenia, np. w Internecie, prasie codziennej, powinien przygotować opis i zdjęcia lokalu, ewentualnie jego plan. W sytuacji powierzenia pośrednikowi w obrocie nieruchomościami wyszukania lokatora, fotografie i szkic wykona pośrednik, on też zadba o ich publikację ze stosownym opisem.


Przed podpisaniem umowy pośrednictwa wynajmujący koniecznie powinien sprawdzić, czy właściciel biura pośrednictwa (agencji nieruchomości) posiada aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody mogące powstać w związku w wykonywaniem czynności pośrednictwa (pracownicy przedsiębiorcy takie ubezpieczenie mieć również mogą, lecz nie muszą); pożądane jest by właściciel biura lub osoba wykonująca czynności pośrednictwa miała licencję pośrednika. Co prawda, od 1 stycznia 2014r utraciły ważność licencje pośrednika wydawane przez państwo, lecz korporacje zawodowe, np. Polska Federacja Rynku Nieruchomości, wydają, na podstawie stosownych regulaminów, licencje potwierdzające przygotowanie zawodowe do wykonywania czynności pośrednictwa.

Wynajmujący powinien również rozważyć, czy nie jest wskazane, by zawarł umowę z opcją wyłączności, czyli powierzył wyszukanie najemcy tylko jednemu pośrednikowi w obrocie nieruchomościami, choćby tylko z tego powodu, że oferta nie ukaże się na portalach internetowych w wielu, nie zawsze dokładnych, wersjach.


Co powinien sprawdzić pośrednik przyjmując ofertę lokalu do wynajęcia

Przede wszystkim ustalić, czy wynajmujący ma prawo do dysponowania lokalem, np. jest jego właścicielem, współwłaścicielem i ma zgodę (wyrażoną co najmniej na piśmie) pozostałych współwłaścicieli. Powinien także obejrzeć zgłoszony lokal, wykonać zdjęcia, ewentualnie plan pomieszczeń i sprawdzić stan techniczny, ewentualnie doradzić wynajmującemu wykonanie prac przygotowawczych, np. odświeżenie ścian.


Co powinien wiedzieć i zrobić przyszły najemca przed zawarciem umowy najmu

Jeżeli najemca przyjechał do nieznanego sobie miasta i na dodatek zamierza zawrzeć pierwszą w życiu umowę najmu, lepiej, aby skorzystał z usług biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Znajdzie tam wiele ofert i istnieje duże prawdopodobieństwo, że któraś będzie odpowiadać wymaganiom. Pośrednik poinformuje, jak dojechać do wybranego mieszkania, nie wykluczone, że nawet tam zawiezie, oprowadzi po wybranym lokalu. Będzie mógł podzielić się wiadomościami przydatnymi w nieznanym miejscu, np. czy z oglądanego mieszkania będzie można łatwo i szybko dotrzeć na uczelnię.


Najemca powinien wystrzegać się tzw. okazji, podchodzić do takich ofert z dużą ostrożnością, gdyż może się zdarzyć (i to nie sporadycznie), że to tylko tzw. reklama przynęta, za podanie adresów rzekomych lokali do wynajęcia trzeba zapłacić, upomnieć się o zwrot opłaty nie ma zaś u kogo, bo biuro zostało zlikwidowane.

Najemca uniknie niemiłych niespodzianek, jeżeli będzie przezorny i poprosi w biurze pośrednictwa w obrocie nieruchomościami o okazanie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa oraz ewentualnej licencji – tej wydanej przez państwo przed dniem 1 stycznia 2014r, bądź nowej nadanej przez którąś z korporacji zawodowych, np. przez Polską Federację Rynku Nieruchomości, nadto sprawdzi stronę internetowa biura, zapyta o przynależność do lokalnego stowarzyszenia pośredników w obrocie nieruchomościami.


Oczywiście, najemca, jeżeli jest przekonany, że wykaże się rozwagą i przezornością, może poszukiwać ofert samodzielnie, przeglądając ogłoszenia zamieszczone w gazetach, w Internecie, zawieszane niekiedy na różnych tablicach, np. w spółdzielniach mieszkaniowych.


Nie istnieje wzór umowy odpowiedni na wszystkie okoliczności. Warunki najmu są na ogół ustalane przez strony – wynajmującego i najemcę w toku indywidualnych negocjacji, a następnie, conienia, wymieniona wysokość czynszu, lokal i jego wyposażenie.Anna Jackowska - prawnik

Wiceprezydent PFRN

Najnowsze oferty

Zobacz wszystkie